Contact - Beijing

Soundfirm Beijing
Shuangxiu Park Management
No 20 Beisanhuan Zhonglu Beijing, China 100088
phone +86 10 6205 4466 | fax +86 10 6204 6336
Geng Ling – mobile phone +86 1380 113 1048
website www.soundfirm.cn
email gengling@soundfirm.cn